top of page

Kjøpsbetingelser


Generelt.

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Ivans Byggevarer as. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Ivans Byggevarer as så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg

Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Lagring for kunde blir belastet med lagerleie utover 14 dager. Slik lagring er begrenset til 4 uker. Dette forutsetter at ordren er 100% betalt.

ALLE OPPGITTE LEVERINGSTIDER ER VEILEDENDE, og kan avvike.

Ved levering til adresse, menes til gateadresse. Det er ikke inkludert innbæring til bolig.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Ivans Byggevarer as, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Reklamasjon

Før feil meldes til Ivans Byggevarer as, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Ivans Byggevarer as har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Ivans Byggevarer as slik at Ivans Byggevarer as kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Ivans Byggevarer as melding straks etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Ivans Byggevarer as skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Ivans Byggevarer as, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Ivans Byggevarer as, dekker ikke Ivans Byggevarer as disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Retur

Dersom kunden ønsker å returnere varer, tas kun hele kartonger i retur, minimum 3 kartonger. Alle returer skal avtales med selger. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering. Tilbudsvarer og partivarer tas ikke i retur. Pakker skal returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Ved retur, der det ikke er produktfeil, blir det trukket 15% i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden.

Ekstraordinære forhold

Ivans Byggevarer as er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Ivans Byggevarer as godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Ivans Byggevarer as sin kontroll, og som Ivans Byggevarer as ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ivans Byggevarer as er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Ivans Byggevarer as sin side.

Salgspant/Betalingsvilkår

Ivans Byggevarer as har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

Ivans Byggevarer as forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

bottom of page